Ervaring

In het verleden heb ik via verschillende werkgevers voor een breed scala aan opdrachtgevers gewerkt. Hierdoor heb ik brede ervaring opgebouwd. Onder andere heb ik de volgende opdrachten uitgevoerd.

Samenwerkingsverband West

Voor het “oude” samenwerkingsverband West (WSNS) in Amsterdam schreef ik het laatste jaarverslag. Hiermee legt het samenwerkingsverband verantwoording af, waarna de rechtspersoon kon worden opgeheven. In aanvulling op het jaarverslag adviseerde ik over de administratieve regeling van de bekostiging voor een doorlopend project.

Stichting Westelijke Tuinsteden

In opdracht van STWT controleerde ik de verantwoordingen voor subsidies in 2013 en 2014 van het stadsdeel. Per school en per subsidieonderdeel moest de rechtmatigheid aangetoond kunnen worden. Tevens adviseerde ik over een vereenvoudiging van dit verantwoordingsproces, omdat de subsidie in 2015 verlengd is. Mijn advies is gericht op het verlichten van de administratieve last voor de scholen. Deze opdracht is in april 2015 afgerond.

STIP Hilversum

In opdracht van STIP Hilversum maakte ik een analyse van de leerlingaantallen. Hiermee heeft de stichting inzicht gekregen in de ontwikkeling van het marktaandeel van de verschillende scholen. Daar aan gekoppeld heb ik ook prognoses van de leerlingaantallen voor de komende jaren opgesteld, via drie scenario’s. Hiermee kan het schoolbestuur anticiperen op noodzakelijke veranderingen in (met name) de personele bezetting en eventueel de huisvesting. Lees hier verder over het belang van leerlingaantallen voor een school.

Onderwijsgroep Amstelland

In opdracht van Onderwijsgroep Amstelland werkte ik aan de communicatie van de Amstelland Vervangingspool. Voor directeuren en medewerkers van de pool maak ik brochures waarmee de verwachtingen en de praktische werking van de pool duidelijk gemaakt worden. Deze opdracht is in september 2014 afgerond.

Stichting OOP

Voor stichting OOP schreef ik een beleidsrijke begroting. Met deze begroting legt de stichting een duidelijk verband tussen de doelen op alle vlakken, de ontwikkeling van de scholen en de inzet van middelen die daar voor beschikbaar zijn. In het proces werkte ik samen met de directeur-bestuurder, de schooldirecteuren en leden van de GMR. Hierdoor is een sterk draagvlak voor het eindproduct ontstaan.

OOG onderwijs en jeugd

Van 2006 tot 2014 werkte ik als adviseur Bestuurs- en managementondersteuning voor OOG onderwijs en jeugd. Hier heb ik onder meer gewerkt aan de volgende opdrachten:

Beleidsontwikkeling: voor vele klanten ben ik betrokken geweest bij beleidsontwikkeling in de breedste zin van het woord. Dit varieerde van veiligheidsbeleid op schoolniveau tot strategische personeelsplanning. Doorgaans lag de nadruk op de bedrijfsmatige kant van de school. 

Governance. Naar aanleiding van de wet “goed onderwijs, goed bestuur” heb ik voor stichting Westelijke Tuinsteden en stichting AURO de bestuurlijke transitie begeleid. Hierin werd de organisatiestructuur herzien. Overleg met de betrokken gemeenten was cruciaal vanwege het openbaar karakter van beide stichtingen. De nieuwe structuur heb ik beschreven in nieuwe statuten en interne reglementen. In beperkte mate heb ik deze omzetting ook begeleid voor andere openbare schoolbesturen in Amsterdam. 

Oudercontacten. Voor stichting AMOS was ik verantwoordelijk voor de afhandeling van contacten met ouders in het kader van klachten en disciplinaire maatregelen. Ik voerde namens het College van Bestuur gesprekken met ouders en adviseerde schooldirecties over de te volgen gang van zaken. 

Research voor Beleid en Regioplan

Beleidsonderzoek voor Research voor Beleid en Regioplan Beleidsonderzoek:

Particulier onderwijs. In opdracht van het ministerie van OCW heb ik geïnventariseerd hoeveel particuliere scholen in Nederland zich bezig hielden met onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hiermee beantwoorde de minister vragen in de Tweede Kamer naar aanleiding van de opkomst van het Iederwijs-onderwijs die toen actueel was. 

Werkdruk in het Hoger Beroepsonderwijs. In de CAO voor het HBO waren afspraken gemaakt over het terugdringen van de werkdruk. Om te kunnen beoordelen of deze afspraken voldoende effect hadden, heb ik een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De rapportage is hier terug te vinden.